Gizlilik Politikası

                                    GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

1.      Aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, Taraflar arasında görüşmeler yapıldığı ve/veya Taraflar arasındaki işbu Sözleşme ve/veya diğer sözleşmelerin mevcut olduğu bilgisi ve Taraflar’ın niyetleri de dâhil olmak üzere, işbu Sözleşme veya Taraflar arasında akdedilen her türlü sözleşme ve iş nedeniyle bu Sözleşme’nin imzalanmasından önce veya sonra edindiği her türlü veri, bilgi ve belge Gizli Bilgi sayılacaktır.

2.      Taraflar’ın niyetleri de dâhil olmak üzere, işbu Sözleşme veya Taraflar arasında akdedilen her türlü sözleşme ve iş nedeniyle bu Sözleşme’nin imzalanmasından önce veya sonra edindiği her türlü veri, bilgi ve belge Gizli Bilgi sayılacaktır.

3.      Gizli Bilgi, yazılı, sözlü, görsel, işitsel ve/veya herhangi bir başka formdaki, her türlü fikri ve sınai haklar, iş geliştirme projesi ile ilgili iyileştirme fikirleri, ticari sırlar, dosya bilgi, veri ve doneleri, şartnameler, teknik bilgiler, know-how, işlemler, yazılımlar, formüller, modeller, dokümantasyonlar, Taraflarca oluşturulan listeler, alıcıların kimlik ve onlara ait bilgileri, alıcı havuzu, iş stratejileri, araştırma ve geliştirme yöntemleri, test sonuçları, analiz sonuçları, pazarlama teknikleri ve malzemeleri, pazarlama ve geliştirme planları, fiyat listeleri, fiyat uygulama politikaları, potansiyel ve mevcut alıcılar ve/veya tedarikçiler ile ilgili bilgiler, yöneticiler, ortaklar, çalışanlar ile ilgili bilgiler ve sözleşmeler, her türlü finansal bilgiler, satış rakamları, ürünler, ürün fiyatları, karlılık dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere benzeri tüm bilgileri kapsar.

4.      Taraflar;

a.Gizli Bilgi’yi uygun şekilde almayı ve büyük bir gizlilik içinde korumayı, Gizli Bilgi’yi Taraflar arasındaki ticari ilişkinin amacının gerçekleştirilmesi dışında, her ne surette olursa olsun doğrudan veya dolaylı olarak başkaca hiçbir amaç için kullanmayacağını,

b.Gizli Bilgi’yi Tarafların yazılı izni olmadan, hangi suretle olursa olsun üçüncü şahıs ya da kurumlara açıklamayacağını ve üçüncü şahıslarca kullanımına ve/veya kopya edilmesine izin vermeyeceğini, 

c.Gizli Bilgi’nin istihdam ettiği personel, vekiller, Taraflar adına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler tarafından da korunacağını, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirileceğini ve aksi halde doğacak sonuçlardan bizzat sorumlu olacağını,

d.Mahkeme kararı, kanun, tüzük, yönetmelik uyarınca Gizli Bilgi’yi açıklamak zorunda kalması halinde, aksine hareket yürürlükteki mevzuat gereği men edilmedikçe, durumu diğer Taraf’a derhal yazılı olarak bildireceğini ve mahkeme kararı veya mevzuatın gerektirdiği asgari açıklamayı yaparken verilen bilgilerin gizli kalması için gereken özeni göstereceğini,

e.Taraflardan birinin talebi halinde Gizli Bilgi’nin orijinalini, kopyalarını, diğer reprodüksiyonlarını ve özetlerini derhal diğer Taraf’ın talebi üzerine iade edeceğini ve kendisinde bulunan tüm kayıtların asıllarını ve kopyalarını geri dönüşü olmayacak şekilde, imha edeceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.      Taraflar, işbu Sözleşme’de yer alan yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde, yükümlülüklerini ihlal eden Taraf aleyhine ihtiyati tedbir dâhil her türlü kanun yollarına başvurmak ve sair her türlü hukuki ve fiili tedbirleri almak hakkını haiz bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.      “Veri Sorumlusu Şirket”, “Veri İşleyen”e aktardığı kişisel verilere ilişkin olarak; KVKK’da yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak kişisel veri işlemek, tabi olduğu mevzuata uygun olarak ilgili kişinin onayını almak, KVKK md. 10’daki kapsam dâhilinde kişisel verilerinin üçüncü taraflarla paylaşılacağı konusunda bilgilendirmek ve yine KVKK’da belirlenen durumlarda açık rızasını almakla yükümlüdür. Aksi halde ilgili kişinin KVKK çerçevesinde açacağı davalardan veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından verilecek idari para cezalarından Veri İşleyen sorumlu olmayacaktır. Mevzubahis yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Veri İşleyenin kişinin zararını tazmin etmesi durumunda, Veri İşleyen Veri Sorumlusuna rücu edecektir.

7.      Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından paylaşılan kişisel verileri, işleme amacının gerektirdiği veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca muhafaza edecektir. Bu süreler geçtiğinde ise Veri İşleyen, Veri Sorumlusu adına işlemiş olduğu tüm kişisel verileri, Veri Sorumlusuna devredecek, sistemlerinden asıl ve yedeklerini silecek ve bunu bir denetim raporu ile Veri Sorumlusuna sunacaktır. Veri İşleyen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu anlamında söz konusu kişisel verileri ancak anonimleştirerek kullanabilecektir.

8.      Veri İşleyen, Veri Sorumlusu tarafından kendisiyle paylaşılan kişisel verilerin muhafazası için gereken tüm önlemleri alacağını ve bu verileri Sözleşme'ye konu hizmetlerin sunulmasına yönelik amaçlar haricinde herhangi bir amaçla kullanmayacağını ve bu cihetle bu verileri üçüncü kişi ve/veya kişiler ile paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

9.      Veri İşleyen, Veri Sorumlusuna sunduğu işbu Sözleşmenin konusu hizmete ilişkin olarak alt işveren çalıştırması ve dolayısıyla Veri Sorumlusuna ait kişisel verileri alt işverene aktarması gereken durumlarda, önceden Veri Sorumlusuna bilgi verecektir. Veri İşleyenin alt işverenle imza edeceği sözleşmenin, asgari olarak Taraflar arasında imzalanan işbu Sözleşmedeki yükümlülükleri içerecek şekilde imza edilmesi gereklidir.

10.    Taraflar ayrıca, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü fiziki, teknik ve idari tedbirleri alacaktır ve bu önlemlerin alınması hususunda müştereken sorumlu olacaklardır. 

11.    Veri İşleyen işbu Sözleşme gereği kendisi ile paylaşılan kişisel verileri, gizli bilgi olarak kabul edip süresiz olarak ifşa etmemekle yükümlü olacaktır.  

12.    Veri İşleyen kendisi ile paylaşılan kişisel verilerin kanuni olmayan yollar ile başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa süre içerisinde Veri Sorumlusuna bildirecektir.

13.    Taraflar işledikleri kişisel verilere ilişkin olarak, KVKK hükümlerine uygun süreçler işlettiklerini yaptıracakları iç veya dış denetim ile sağlayacaklardır.

14.    Satıcı’nın işbu gizlilik ve kişisel verilerin korunmasına dair maddeyi ihlal etmesi halinde, Veganİstasyon’un, arasındaki ticari ilişki veya sözleşmelere devam etme ve/veya fesih hakkı saklı kalmak kaydı ile ve/veya her iki halde de ilk yazılı talebi üzerine meydana gelen zararlarını ödemeyi gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Zarar gören Taraf’ın fazlaya ve sair hususlara ilişkin her türlü zararının tazminini talep ve dava hakkı saklıdır.