Üyelik Sözleşmesi ve KVKK Rıza Metni


 


ALICI(ÜYELİK) SÖZLEŞMESİ


1.     TARAFLAR ve TANIMLAR


İşbu Sözleşme Halaskargazi Mah. Şafak Sokak No: 21/6 ŞİŞLİ/ İSTANBUL adresinde mukim, mükellef Ezgi Taşyapar,  T.C. Kimlik No: 10616007102  (bundan böyle “Veganİstasyon” olarak anılacaktır) ile www.veganistasyon.com web sitesini veya dijital uygulamaları kullanarak üye olan kullanıcı (bundan böyle “Alıcı” veya “Üye” olarak anılacaktır) arasında Veganİstasyon’un aracılık ettiği Satıcı’ların Ürün’lerinden yararlanmasına ilişkin koşulların belirlenmesi için akdedilmiştir. Veganİstasyon ve Üye münferiden Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılacaktır.


 


Site: Veganİstasyon’a ait www.veganistasyon.com adlı internet adresi, mobil uygulama ve/veya Veganİstasyon tarafından ileride duyurulabilecek diğer internet adresleri.


Ürün/ler: Site üzerinden vegan niteliğinde satışı gerçekleştirilecek olan sayılanlarla kısıtlı olmamak kaydıyla, gıda, temizlik, bakım, kozmetik, giyim, ayakkabı, aksesuar vb. alanlarındaki mal ve/veya hizmetler.


Alıcı veya Üye: Kullanıcı adı (nickname, takma ad) belirleyerek Üyelik oluşturduktan sonra Veganİstasyon platformu aracılığıyla Ürün satın alma amacıyla hareket eden veya satın alan gerçek veya tüzel kişiler.


 


2.     SÖZLEŞMENİN KONUSU


    2.1. İşbu Sözleşme’nin konusu www.veganistasyon.com alan adına sahip internet sitesi üzerinden arz edilen Ürün’leri satın almak isteyen Alıcılar ile Veganİstasyon arasındaki hak ve sorumluluklardan teşkil etmektedir.


 


3.     TARAFLAR’IN HAK ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ


3.1. Site’yi kullanmak isteyen Üye’lerin, 18 (onsekiz) yaşını doldurmuş olması ve “Üyelik Formu”nda talep edilen bilgileri doğru ve güncel bilgilerle doldurması, ardından mail adresini onaylaması gerekmektedir. Üyelik başvurusunun değerlendirilerek üyelik statüsünün verilmesi Veganİstasyon’un takdirindedir. Söz konusu bilgilerin gerçeği yansıtmaması, doğru veya güncel olmamasından kaynaklanabilecek her türlü zarar ve ziyandan Üye sorumludur.


3.2. Veganİstasyon, vegan etiğine uymayan, Site ilkelerine aykırı davranan, uygunsuz takma ad belirleyen, Site’yi kötüye kullanan ve Site’ye zarar vermesi muhtemel üyelikleri dilediği vakit, kendi takdirinde kısmi ya da tam biçimde askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir.


3.3. Üye, üyelik statüsünü her zaman “Üyelik İptali” sürecini başlatarak sona erdirebilir. Söz konusu üyelik, süreç başlatıldığı an pasif hale getirilecek olup, Veganİstasyon tarafından makul süre içinde üyelik iptali gerçekleştirilecektir. Olası ihtilaf veya uyuşmazlık ihtimaline karşı veya herhangi başka bir meşru amaç doğrultusunda Veganİstasyon söz konusu Üye’nin bilgilerinin Kişisel Verilerin Korunması mevzuatına uygun olarak saklamaya devam edebilecektir.


3.4. Üyelik hak ve yükümlülüklerinin hangi kişiye ait olduğu konusunda ihtilaf bulunması ve bu hususta söz konusu kişilerin Veganİstasyon’dan talepte bulunması halinde, Veganİstasyon ilgili üyelik hesabı kullanılarak herhangi bir Ürün için Veganİstasyon’a ödeme yapan en son kişinin üyelik hesabının sahibi olduğunu kabul ederek, bu doğrultuda işlem yapacaktır. Müşteri bu hususu peşinen beyan ve kabul eder.     


3.5. Veganİstasyon, şartlarını münhasıran kendisi belirlemek ve makul süre öncesinde duyurmak suretiyle Üye özelinde veya tüm Üye’ler nezdinde kampanyalar düzenleyebilme, nispi veya maktu indirim kuponu tanımlayabilme hakkına sahiptir.


3.6. Kullanıcı adı ve şifre bilgisi, Üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır.


3.7. Üye, Veganİstasyon’u aşağıda sayılan durumlar başta olmak üzere hukuka, ahlaka, kamu düzenine ve vegan yaşam ilkelerine aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.


a. Veganİstasyon’un herhangi bir gerçek veya tüzel kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;


b. Veganİstasyon’un bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya ters mühendislik yapma amacıyla kullanılması;


c. Yanlış veya yanıltıcı bilgiler ya da başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması suretiyle gerçek dışı üyelik oluşturulması ve bu üyeliklerin üyelik sözleşmesine ve mer’i mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye'nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da kendisine ait olmayan bilgiler ve isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;


d. Yorum, değerlendirme ve puanlama işlemlerinin; Üyelik ilişkisinde ihtiva edilmemiş amaçlar için kullanılması veya sistemleri manipüle edecek şekilde (negatif veya pozitif) amaçlar için kullanılması;


 


e. Üyeliğin ve özellikle yorum bölümünün konusu suç teşkil eden eylemler amacıyla ya da yürürlükteki ulusal veya uluslararası mevzuattaki düzenlemelerin ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, tehditkar, reklam ve/veya pazarlama içerikli, rahatsız edici, ofansif, nefret, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı, toplumca genel kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına aykırı, fikri ve sınai haklara aykırı, vegan yaşam tarzını ve bu yaşam tarzını benimseyenleri olumsuzlayan, haksız rekabet yaratan ve/veya benzer herhangi bir içerik paylaşılması amacıyla kullanılması;


f. Site’ye, Site içindeki içeriklere, diğer Üye’lere, Satıcı’lara ve Site’nin veri tabanına virüs, zararlı yazılım(malware) vb. üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi bir teknoloji yaymaya teşebbüs veya bu teknolojinin yayılması;


g. Veganİstasyon tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması,


h. Veganİstasyon’un üzerinde her tür otomatik program, keylogger, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi "screen scraping" yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Platform’da yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.


 


4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI


 


4.1. Veganİstasyon markası ve logosu, Site’nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Veganİstasyon tarafından oluşturulan veya usulüne uygun biçimde başkalarından edinilmiş olan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı Veganİstasyon’dadır. Üye, Veganİstasyon’un mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Üye, Site’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda kullanamaz. Üye'nin, diğer Üye’lerin, Satıcı’ların ve her tür üçüncü kişilerin veya Veganİstasyon’un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Üye, Veganİstasyon’un ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını talep üzerine tazmin etmekle yükümlüdür.


4.2. Üye, Site’ye yükleyeceği her tür yazı, resim, değerlendirme vb. içeriklerin Üye’ye zarar vermeyecek şekilde ve gerektiğinde Üye’nin yazılı rızası alınmak suretiyle pazarlama, tanıtım, Site’nin geliştirilmesi vb. tüm makul amaçlar için kullanılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 


5: GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


 


   5.1. Veganİstasyon, Üye'nin Site’de sunulan Hizmetler'den yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Veganİstasyon, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri www.veganistasyon.com/kisisel_verilerin_korunmasi.html linkinde yer alan Gizlilik ve Kişisel Verileri İşleme Politikası, Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Metnine uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Söz konusu doküman zaman zaman güncellenebilecek olup, işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder. Alıcı kendisine ait mail adresi ve diğer kişisel bilgilerinin Veganİstasyon’un hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına veya Veganİstasyon’un ürün tedarik ettiği mal ve hizmet Satıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızası olduğunu kabul ve beyan eder.


 


 5.2. Üye, Hizmetler'den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Kişisel Verileri İşleme Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak [email protected] adresine e-posta göndererek Kişisel Verileri Korunması mevzuatından doğan haklarınızı kullanabilirsiniz.


 5.3. Üye tarafından Platform’da beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Veganİstayon’un işletilmesi için gereken prosedürlerin icra edilmesi, Üye için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Veganİstasyon ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Kişisel Verileri İşleme Politikası'na ve veri minimizasyonu ile anonimizasyon ilkelerine uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve paylaşılabilir.


 5.4. Üye, kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu mad. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman gerçeğe uygun biçimde değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir.


 


6.GENEL HÜKÜMLER


 


    6.1. Veganİstasyon, tamamen kendi takdirinde olmak üzere, işbu Alıcı Sözleşmesi'ni ve Site’de yer alan Gizlilik ve Kişisel Verileri İşleme Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Site’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Değişen hükümler, aksi Veganİstasyon tarafından yapılacak ilanda aksi belirtilmediği sürece, Site’de ilan edildikleri tarihte yürürlük kazanacak, değişmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak mevcut hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.


    6.2 Ayaklanma, pandemi, salgın hastalık, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Veganİstasyon’un kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer tüm vaka ve vakıalar Veganİstasyon’un işbu Sözleşme'den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Veganİstasyon ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.


    6.3. Taraflar’ın işbu Sözleşme’den doğan haklarını geç kullanmaları veya hiç kullanmamaları, söz konusu haklardan feragat ettikleri anlamına gelmeyecek olup, söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemeyecek ve etkilemeyecektir.


    6.4 İşbu sözleşme kapsamında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Veganİstasyon’un ticari defterleri, kayıt ve belgeleri, mikrofilm ve bilgisayar kayıtları, faksları, elektronik posta gönderileri, ses kayıtları ve her türlü yazışmaları HMK 193. maddesi uyarınca kesin delil olarak kabul edilecektir.


    6.5. Veganİstasyon, Üye ile Üye'nin kaydolurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.


    6.6. Üye, Veganİstasyon’un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.


 


 


6 Ana maddeden işbu sözleşme, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda kabul edilmek suretiyle, Veganİstasyon tarafından üyeliğin onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.