Aydınlatma Metni


AYDINLATMA METNİ


İşbu aydınlatma metni, veri sorumlusu tarafından hangi kişisel verilerinizin; hangi amaçla, nasıl ve hangi nedenle işlendiği, kimlerle paylaşıldığı ve ne kadar süreyle saklandığı konularında sizi bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10’uncu maddesi kapsamında yapılmaktadır.


www.veganistasyon.com (Web sitesi) olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi uyarınca hazırladığımız ve tüm veri kategorileri ile kişi gruplarına ait olmak üzere kişisel veri işleme faaliyeti hakkında bilgi içeren aydınlatma metnini kamuoyunun ve ilgili kişilerin bilgilerine sunarız;


 


MADDE 1: VERİ SORUMLUSU


Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla www.veganistasyon.com tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.


Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.


Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:


E-posta: [email protected]


 


MADDE 2: İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER ve KİŞİSEL VERİLERİN İŞLEME AMACI


Web sitesinin ziyaretçilerine ait bulunup tarafımızca işlenen kişisel veri kategorileri aşağıda sıralanmış olup her bir veri kategorisi, karşısında belirtilen amaçlarla işlenmektedir:


1.                  Kimlik / İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi


2.                  İletişim / İletişim ve hizmet faaliyetlerinin yürütülmesi


3.                  İşlem güvenliği / Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi


 


MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI


Bu aydınlatma metnine konu kişisel verilerden, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla aktarılması mümkün olanlar ve bunların aktarılabileceği yerler aşağıda sıralanmıştır:


1.                  Kimlik / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları


2.                  İletişim / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları, Üye mail adreslerinin satın alınan ürün tedariği için iş ortağı veya hizmet alınan Satıcı firmalar ile paylaşılması


3.                  İşlem güvenliği / Yetkili kamu kurum ve kuruluşları


 


MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ


Üyelerimize ait kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgileri, Üyenin ancak web sitesine isim, soyisim, e-mail adresi, telefon numarası bilgilerini girmesi ve üye şifresi oluşturması suretiyle elde edilmektedir.


Üyelerden elde edilen bu kişisel verilerden kimlik ve iletişim bilgisi; üyenin isim, adres, telefon numarası ve e-posta bilgisinden ibaret olup üyenin sitemize kayıt olması sırasında açık rızası da alınarak kişisel verileri işlenmektedir.


Ziyaretçinin IP adresinin kaydedilmesi ise 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2-f maddesi kapsamında işlenmektedir.mustafabaysal.com/


 


MADDE 5: KİŞİSEL VERİLERİN SAKLAMA SÜRESİ


Bu aydınlatma metninde yazılı kişisel verilerin veri kategorilerine göre saklama süreleri aşağıda listelenmiş olup süre sonunda kişisel veriler imha edilir.


1.              Kimlik / Kimlik bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl


2.              İletişim / İletişim bilgisinin edinilmesinden itibaren 10 yıl


3.              İşlem güvenliği / Kişisel verinin işlenmesinden itibaren 10 yıl


 


MADDE 6: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI


Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve işyerine başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:


1.                  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme


2.                  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme


3.                  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp     kullanılmadığını öğrenme


4.                  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme


5.                  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme


6.                  Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme


7.                  (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme


8.                  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme


9.                  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme